CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

A. THÔNG TIN CHUNG:

 • Tên phòng: Phòng Tổ chức – Hành chính.
 • Tên tiếng Anh: Department of Personnel Management and Administration.
 • Địa chỉ: Cơ sở 1, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, số 73 Nguyễn Huệ, phường 2, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
 • Điện thoại: 02703 821 00302703 822 141.

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  I. Chức năng:

Phòng Tổ chức – Hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng gồm 03 mảng công tác chính:

 1. Công tác Tổ chức
 2. Công tác Thanh tra
 3. Công tác Hành chính

  II. Nhiệm vụ:

 1. Thực hiện công tác Tổ chức – Nhân sự và công tác Bồi dưỡng cán bộ.
 2. Thực hiện chế độ, chính sách và Lao động – Tiền lương, bảo hiểm, … cho Cán bộ, Viên chức (CBVC) và Người lao động (NLD).
 3. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật.
 4. Thực hiện công tác Hành chính – Tổng hợp, văn thư, lễ tân, tiếp khách.
 5. Thực hiện công tác Hành chính – Quản trị: Công tác tự vệ cơ quan, quản lý ký túc xá, nhà khách, bảo vệ, chăm sóc cảnh quan, …
 6. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng dịch, an toàn môi trường, và phòng chống cháy nổ.
 7. Công tác thanh tra nội bộ, phòng ngừa, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật; nội quy, quy chế của Trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vị nội bộ Nhà trường theo quy định của pháp luật.
 8. Thực hiện công tác Pháp chế trong nội bộ Trường theo quy định.