NGHỊ ĐỊNH 50/2022/NĐ-CP

TRIỂN KHAI XÉT TẶNG NGND, NGUT LẦN THỨ 16 NĂM 2023

NGHỊ ĐỊNH 62/2022/NĐ-CP

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH DANH MỤC THỐNG KÊ NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN, NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 35/2020/TT-BGDĐT VÀ THÔNG TƯ SỐ 40/2020/TT-BGDĐT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MÃ SỐ, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, BỔ NHIỆM VÀ XẾP LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP